Działalność ekspercka

Od 2021 roku jestem ekspertem zewnętrznym Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (zostałem wybrany na członka Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie). W tym samym roku zostałem członkiem Zespołu Eksperckiego ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 2030+, powołanego przez Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego. Uczestniczyłem także, jako ekspert zewnętrzny, w opracowywaniu Programu Rozwoju Turystyki Miasta Jastrzębie-Zdrój (na zaproszenie Prezydent Miasta, Anny Hetman). 

Od 2010 roku jestem stałym ekspertem ogólnopolskiej Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym, jakości kształcenia i polityki oświatowej. Z ramienia Fundacji zasiadam w kapitułach ogólnopolskich konkursów jakości: „Uczelnia Liderów”, „Samorządowy Lider Edukacji” oraz „Studia z Przyszłością”. Jako ewaluator Fundacji od 2011 roku oceniam politykę oświatową polskich samorządów i jakość kształcenia w szkołach wyższych. Dokonywałem ewaluacji takich samorządów jak m.in. Wrocław, Kraków, Gdynia, Sopot, Katowice, Kalisz, Gdańsk i Poznań. Oceniałem również jakość kształcenia w takich uczelniach jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Collegium Civitas, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.    

W latach 2019-2021 roku pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Konkursu na Najlepszego Ucznia Rzeczypospolitej Polskiej „Uczeń z Pasją”, a obecnie jestem członkiem Kapituły tego Konkursu. Celem konkursu jest nagradzanie i promowanie uczniów szkół średnich z całej Polski, którzy posiadają dobre wyniki w nauce, a ponadto  wyróżniają się znaczącymi osiągnięciami wykraczającymi poza program nauczania, w szczególności: sportowymi, artystycznymi, naukowymi lub społecznymi. Wręczenie Nagrody i tytułu „Uczeń z Pasją” odbywa się w rezydencji Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą, gdzie mają miejsce najbardziej prestiżowe polskie wydarzenia naukowe, w tym konferencje, seminaria i festiwale nauki organizowane przez PAN.

W latach 2012-2014 pełniłem funkcję eksperta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - członka zespołu przyznającego Stypendia za wybitne wyniki w nauce dla studentów i doktorantów (z rekomendacji Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Byłem ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Pilotażu "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" w ramach osi priorytetowej 4 "Inwestycje w innowacyjne" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jestem Przewodniczącym Kapituły Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę "Humanitas", organizowanego przez Akademię Humanitas w Sosnowcu. Celem Konkursu jest promowanie regionalnych osiągnięć kulturalnych, naukowych i gospodarczych oraz integrowanie mieszkańców Zagłębia wokół wartości lokalnych. Zagłębiowska Nagroda „Humanitas” przyznawana jest osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania Zagłębia, umacniania lokalnej tożsamości i tworzenia fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. W Kapitule zasiadają prezydenci miast z terenu Zagłębia, naukowcy, ludzie kultury i dziennikarze.

Byłem członkiem Zespołu Ekspertów opracowujących projekt "Jakość w zarządzaniu uczelnią", realizowany w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przewodniczyłem również Zespołowi Eksperckiemu ds. Wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji w Wyższej Szkole Humanitas (2010). Jako ekspert tego zespołu byłem współautorem programu kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, który wygrał w „Konkursie o milion”, zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i został oceniony jako jeden z najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych programów studiów w Polsce. Jestem również autorem pięciu innych programów kształcenia w szkolnictwie wyższym, w tym m.in. programu studiów na kierunku zarządzanie w Pradze w Czechach. 

Od 2006 roku prowadzę własną firmę szkoleniowo-doradczą, świadczącą usługi na rzecz przedsiębiorstw, samorządów i placówek oświatowych. Szkoliłem i doradzałem samorządowcom, dyrektorom szkół, przedsiębiorcom i menedżerom organizacji pozarządowych.

Od 2010 roku jest członkiem zarządu Fundacji „Humanitas” - think tanku Wyższej Szkoły Humanitas.
 

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, MBA

Akademia Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
kom: 605-301-168
e-mail: rektor@humanitas.edu.pl