Publikacje

 
Monografie, podręczniki akademickie:

Michał Kaczmarczyk, Rudymentarne kategorie politologiczno-prawne, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2024 (w przygotowaniu)

Jan Kil, Michał Kaczmarczyk, Aleksander Kwaśniak, Ewaluacja działalności i otoczenia normatywnego ławników orzekających w sprawach karnych w polskim wymiarze sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków reformy, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2024 (w przygotowaniu)

Michał Kaczmarczyk, Maria Zrałek, Pokolenie Z na rynku pracy, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2024 (w przygotowaniu)

Agata Dudek, Michał Kaczmarczyk, Budowanie strategii rozwoju uczelni jako element modelu zarządzania przez cele na rynku szkolnictwa wyższego. Studium przypadku Akademii Humanitas, Sosnowiec 2023.

Michał Kaczmarczyk, Jan Kil, Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich w polskim porządku prawnym, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2023

Michał Kaczmarczyk, Krzysztof Knapczyk, Zarządzanie projektem kulturowym. Elementy teorii. Doświadczenia praktyki. Studia przypadków, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2022

Michał Kaczmarczyk, Przemysław Ruta, Maria Zrałek, Konkursy jakości a efektywność lokalnej polityki oświatowej na przykładzie Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2021

Michał Kaczmarczyk, Maria Zrałek, Zarządzanie przez chaos. Wybrane aspekty epidemii COVID-19 w percepcji pracowników ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2021
 
Michał Kaczmarczyk, Rola czynnika społecznego w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020
 
Michał Kaczmarczyk, Program „Uczelnia Liderów” jako narzędzie wsparcia procesów zarządzania jakością kształcenia i relacjami z otoczeniem w szkole wyższej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020
 
Michał Kaczmarczyk, Krzysztof Knapczyk, Gliwicki Teatr Muzyczny w panoramie instytucji kultury regionu: otoczenie - działalność - wyzwania w zarządzaniu – dziedzictwo, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2019
 
Michał Kaczmarczyk, Polityka oświatowa polskich gmin i powiatów w świetle ustaleń, zaleceń i rekomendacji eksperckich: wnioski z programu "Samorządowy Lider Edukacji", Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2018
 
Michał Kaczmarczyk, Program „Samorządowy Lider Edukacji” jako narzędzie wsparcia zarządzania oświatą w systemie zarządzania publicznego jednostki samorządu terytorialnego, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego; Sosnowiec 2016
 
Bogusława Bodzioch-Bryła, Lilianna Dorak-Wojakowska, Michał Kaczmarczyk, Adam Regiewicz, Przepływy, protezy, przedłużenia... Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM; Kraków 2015
 
Michał Kaczmarczyk, Public relations szkół wyższych. Model komunikowania się z otoczeniem w demokratycznej przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”; Katowice – Sosnowiec 2013          
 
Michał  Kaczmarczyk, Maria Zrałek, Jakość i warunki życia seniorów w Sosnowcu. Problemy społeczne - uczestnictwo w kulturze - konsumpcja mediów, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013
 
Michał Kaczmarczyk, The technological transformation of press organizations in Poland after the year 1989, Verbum; Praga 2012
 
Michał Kaczmarczyk, Od kaszty do notebooka. Transformacja technologiczna organizacji prasowych w Polsce po 1989 roku, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2012
 
Michał Kaczmarczyk, The Mass Media in Poland. Between the mission and the market, University of Ss. Cyril and Method, Trnava 2012
 
Michał Kaczmarczyk, Arkadiusz Kaczor, Marketing terytorialny w kreowaniu wizerunku Zagłębia Dąbrowskiego. Dylematy teorii, wyzwania praktyki, Wydawnictwo Fine, Kraków 2011
 
Michał Kaczmarczyk, Media w Zagłębiu Dąbrowskim. Tradycje i współczesność, Instytut Zagłębiowski, Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010   
 
Michał Kaczmarczyk, System medialny Irlandii. Zarys problematyki, Biblioteka Śląska, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Katowice  - Sosnowiec 2009
 
Michał Kaczmarczyk, Dagmara Szastak-Zięba, Zarządzanie redakcją, Wydawnictwo naukowe „Wiadomości Zagłębia”, Sosnowiec 2009
 
Michał Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2006
 
Michał Kaczmarczyk, Start do wieczności. Wokół twórczości Konstantego Ćwierka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2004
 
Michał Kaczmarczyk, Janina Barbara Sokołowska, Kto jest kim w Zagłębiu Dąbrowskim? Sylwetki miast i ludzi z Zagłębia, Wyd. Adore, Dąbowa Górnicza 2004
 
 
Monografie pod redakcją:
 
Michał Kaczmarczyk (red.), Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”; Sosnowiec 2017
 
Michał Kaczmarczyk, Piotr Celej (red.), Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”; Sosnowiec 2017
 
Michał Kaczmarczyk (red.), Jakość produktów i usług - perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”; Sosnowiec 2016
 
Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott, Magdalena Boczkowska, Małgorzata Koszembar-Wiklik (red.), Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”; Sosnowie 2015
 
Michał Kaczmarczyk, Magdalena Boczkowska, Media i dziennikarstwo w XX wieku: studia i szkice, Oficyna Wydawnicza "Humanitas" , Sosnowiec 2015
 
Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red.), Problemy konwergencji mediów               Sosnowiec – Praga; Fundacja „Humanitas”, Verbum, Praga 2013
 
Michał Kaczmarczyk (red.), Faces of Social Communication.  Around the Issues of Marketing and Public Relations in Contemporary Society, Verbum, Praga 2013              
 
Michał Kaczmarczyk, Zbigniew Widera (red.), Public relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie, Warszawa-Sosnowiec; Zakład Wartości Klienta Szkoły Głównej Handlowej, Międzynarodowe Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną, Warszawa – Sosnowiec 2013
 
Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red.), Media w społeczeństwie i gospodarce. Wyzwania ery konwergencji, Verbum, Praga 2012           
 
Michał Kaczmarczyk (red.), Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie - marketing - public relations, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2012
 
Michał Kaczmarczyk (red.), Public relations i marketing w sektorze publicznym, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2012
 
Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red.), Oblicza mediów Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (tom V), Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2012
 
Michał Kaczmarczyk, Waldemar Wojtasik (red.), Zagłębie Dąbrowskie. Tożsamość – samorządność – polityka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011
 
Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red.), Włodzimierz Wójcik, Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (tom IV)  Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza „Humanitas” 2010
 
Michał Kaczmarczyk, Konstanty Ćwierk. Twórczość z lat 1918-1944, Muzeum Śląskiej Prasy i Drukarstwa, Pszczyna 2009 (autorstwo wstępu, wybór i opracowanie tekstów źródłowych)
 
Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red.), Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (tom III), Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec

Michał Kaczmarczyk, Waldemar Wojtasik (red.), Wokół tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008        
 
Michał Kaczmarczyk, Nasze polskie miesiące, nasze zagłębiowskie ścieżki, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008 (autorstwo wstępu, wybór i opracowanie tekstów źródłowych).
 
Michał Kaczmarczyk, Aleksandra Wentkowska (red.), Międzynarodowy system polityczny. Koncepcje - wyzwania – perspektywy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu; Sosnowiec 2004
 
Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red), Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, t. II, Redakcja „Gazety Uniwersyteckiej” Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu; Sosnowiec 2004
 
Michał Kaczmarczyk, Mosty. Antropologia - Medioznawstwo, z. II, Wyd. Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy „Mosty” przy Uniwersytecie Śląskim, Katowice 2003
 
 
Artykuły naukowe, rozdziały w pracach zbiorowych:


Michał Kaczmarczyk, Wyzwania jednostki samorządu terytorialnego w zakresie polityki oświatowej na przykładzie Gminy Lublin, „HUMANITAS Pedagogika i Psychologia” 2021.

Maria Zrałek, Michał Kaczmarczyk, The University’s Social Responsibility During the COVID-19 Pandemic: A Case Study, "Zarządzanie Publiczne" 2020, nr 3.

Michał Kaczmarczyk, Maciej Prowancki, Kazimierz Marszał, Wszczęcie  postępowania karnego z oskarżenia prywatnego a przesłanki odwołania ławnika z pełnionej funkcji, „Roczniki Administracji i Prawa”, Rok 2020, nr 4.
 
Michał Kaczmarczyk, Prawne podstawy wolności prasy w Irlandii, „Roczniki Administracji i Prawa” 2020, nr 1
 
Michał Kaczmarczyk, Andrzej Bulzak, Rozwijanie aktywności edukacyjnej mieszkańców jako wyzwanie polityki samorządowej w gminach wiejskich na przykładzie Kleszczewa, [w:] Wybrane obszary edukacyjnej, zawodowej i społecznej aktywności człowieka, (red.) Marek Lewandowski, Sosnowiec 2018

Michał Kaczmarczyk, Wydarzenia uczelniane jako narzędzie akademickiego public relations. Studium przypadku Kongresu Praktyków Biznesu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, [w:] Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji, Sosnowiec 2017

Michał Kaczmarczyk, Maria Zrałek, Media consumption in the population of Sosnowiec seniors in light of the results of empirical research, [w:] The role of the local media in building democracy and freedom of social exclusion groups, Oficyna Wydawnicza Humanitas, (red.) K. Dudek, Sosnowiec-Prague 2016

Michał Kaczmarczyk, Przesłanki implementacji i model wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w szkole wyższej w świetle obowiązujących regulacji prawnych, [w:] K. Baran, M. Lekston, Michał Kaczmarczyk, Rola aktów prawa wewnętrznego w funkcjonowaniu szkoły wyższej, Sosnowiec 2016

Michał Kaczmarczyk, Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” jako narzędzie ewaluacji i budowania marki rynkowej firm z wykorzystaniem atrybutów jakościowych, [w:] Jakość produktów i usług - perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej, (red.) Michał Kaczmarczyk, Sosnowiec 2016  
 
Michał Kaczmarczyk, Arkadiusz Kaczor, Promocja regionu w działaniach marketingowych jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Marketingva a medialni komunikace dnes, Praha 2015
 
Michał Kaczmarczyk, Modele public relations – od publicity do współdziałania, [w:] Public relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie, red. Michał Kaczmarczyk, Zbigniew Widera,  Warszawa-Sosnowiec 2013
 
Michał Kaczmarczyk, Public relations – between the market and the public sphere. Moving towards the concept of PR understood as trust management, [w:] Faces of Social Communication. Around the Issues of Marketing and Public Relations in Contemporary Society, Praga 2013
 
Michał Kaczmarczyk, Gastronomie v toku času, [w:] Kulinaria jako narzędzie marketingu terytorialnego i budowania tożsamości regionu (na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego), (ed.) L. Pavera, Verbum Press, Prague 2012.
 
Michał Kaczmarczyk, The significance of communication in the implementation of a knowledge management process model at a university, [w:] Management for efficiency, (ed.) K. Bobińska, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2012
 
Michał Kaczmarczyk, Zarządzanie dynamiczne przedsiębiorstwem medialnym, [w:] Media management in theory and practice, (ed.) Michał Kaczmarczyk, D. Rott, Verbum Press, Prague 2012.
 
Michał Kaczmarczyk, Web 2.0 w służbie uczelni, „Materiały Konferencyjne EBIB” 2012, nr 22.

Michał Kaczmarczyk, Event marketing for media market, [w:] Media management in theory and practice, (ed.) Michał Kaczmarczyk, D. Rott, Verbum Press, Prague 2012.

Michał Kaczmarczyk, The Polish media transformation during the period of changes in the political system, „Communication Today” 2012, nr 4.
 
Michał Kaczmarczyk, The quality of media relations of universities in the Silesian voivodship from the perspective of local and regional media journalists, w: Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie - marketing - public relations, (red.) Michał Kaczmarczyk, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2012.

Michał Kaczmarczyk, Rola mediów akademickich w public relations szkół wyższych. Ujęcie funkcjonalne, [w:] Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie - marketing - public relations, (red.) Michał Kaczmarczyk, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2012.     
 
Michał Kaczmarczyk, Zarządzanie marketingowe jednostką terytorialną, [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego, (red.) B. Ćwiertniak, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2012
 
Michał Kaczmarczyk, Rola wyższych uczelni w kreowaniu tożsamości zagłębiowskiej na przykładzie Wyższej Szkoły Humanitas i Uniwersytetu Śląskiego, [w:] Społeczna, ekonomiczna i polityczna tożsamość państw europejskich, (red.) M. Mitręga, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.
 
Michał Kaczmarczyk, Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym. Wokół problemu cyberwykluczenia, [w:] Przestrzenie starości, (red.) M. Zrałek, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2012.
 
Michał Kaczmarczyk, Public relations jako zarządzanie zaufaniem. Prologomena, „Communication Today” 2012, nr 1.
 
Michał Kaczmarczyk, Prasa w Irlandii Północnej, „Studia Medioznawcze" 2011, nr 4.
 
Michał Kaczmarczyk, The identity of Zagłębie Dąbrowskie – notions, structure and manifestations, [w:] Zagłębie Dąbrowskie. Tożsamość - samorządność – polityka, (red.) Michał Kaczmarczyk, Waldemar Wojtasik, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2011.

Michał Kaczmarczyk, Visual communication as a public relations tool of a modern university. Remarks based on an empirical study report, [w:] Public relations i marketing w sektorze publicznym, (red.) Michał Kaczmarczyk, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2012
 
Michał Kaczmarczyk, Jakość media relations urzędów administracji samorządowej w Zagłębiu Dąbrowskim w ocenie dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych, w: Public relations i marketing w sektorze publicznym, (red.) Michał Kaczmarczyk, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2012
 
Michał Kaczmarczyk, Nowe technologie w „starych” mediach. Kilka uwag o transformacji technologicznej prasy po 1989 roku, [w:] Transformacja polskiego systemu medialnego, (red.) M. Sokołowski, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2011.
 
Michał Kaczmarczyk, Prasa emigracyjna w życiu polskiej rodziny na przykładzie Irlandii, w: Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej refleksji, (red.) I. Celary, G. Polok, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2011.
 
Michał Kaczmarczyk, Ekonomizacja mediów a wybrane tendencje i zjawiska na współczesnym polskim rynku prasowym, w: Przemiany systemu medialnego. Polsko-rosyjsie spojrzenie, (red.) M. Gierula, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Kubański Uniwersytet Państwowy w Krasnodarze, Sankt-Petersburski Humanistyczny Uniwersytet Związków Zawodowych, Sosnowiec – Krasnodar – Sankt-Petersburg 2011
 
Michał Kaczmarczyk, Rola lokalnego portalu internetowego w popularyzacji tematyki literackiej (na przykładzie serwisu e-sosnowiec.pl), [w:] Dziennikarstwo a literatura w XX I XXI wieku, (red.) K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Poltex, Warszawa 2011.
 
Michał Kaczmarczyk, Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w pracy redakcji prasowej, „Nowe Media” 2011, nr 1.
 
Michał Kaczmarczyk, Internet a media relations uniwersytetu, [w:] "Stare" media w obliczu "nowych", "nowe" w obliczu "starych", (red.) K. Pokorna-Ignatowicz, J. Bierówka, Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011.
 
Michał Kaczmarczyk, Rola wybranych narzędzi internetowych w realizacji strategii public relations szkoły wyższej, [w:] Nowe media we współczesnym społeczeństwie, (red.) M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2011.
 
Michał Kaczmarczyk, Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie prasowym, [w:] Konteksty dziennikarstwa, (red.) R. Polak, Wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość 2010.
 
Michał Kaczmarczyk, Uczelnia a otoczenie społeczne. Studium przypadku Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, [w:] Dwudziestolecie funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych w Polsce, (red.) H. Moroz, Wyd. Impuls, Kraków 2010.
 
Michał Kaczmarczyk, Media relations szkół wyższych, [w:] Rzecznictwo prasowe. Teoria, praktyka, konteksty, (red.) K. Gajdka, Z. Widera, Wyd. Unikat2, Katowice 2010.

Michał Kaczmarczyk, Misja lokalnego portalu internetowego na przykładzie serwisu e-sosnowiec.pl, „Nowa Media” 2010, nr 1.
 
Michał Kaczmarczyk, Szkoły wyższe a otoczenie lokalne (kilka uwag w kontekście rozwoju uczelnianego public relations), „Studium Vilnense A” 2010, vol. 7.
 
Michał Kaczmarczyk, Nowa strategia „Nowego Dziennika”, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 2.
 
Michał Kaczmarczyk, Czy gazeta lokalna potrzebuje public relations?, „Problemy Komunikacji Społecznej” 2010, nr 1
 
Michał Kaczmarczyk, Lokalne dziennikarstwo obywatelskie, „Regionalne Studia Polityczne Humanitas”  2010 , nr 1.
 
Michał Kaczmarczyk, Media lokalne w Irlandii, „Regionalne Studia Polityczne Humanitas” 2010 , nr 1.
 
Michał Kaczmarczyk, Funkcja integracyjna i aktywizująca lokalnego portalu internetowego na przykładzie serwisu zaglebie.info,  [w:] Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, (red.) Michał Kaczmarczyk, D. Rott, W. Wójcik, t. IV, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010.
 
Michał Kaczmarczyk, Obraz sosnowieckiej sceny w recenzjach teatralnych Konstantego Ćwierka, [w:] Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, (red.) Michał Kaczmarczyk, D. Rott, W. Wójcik, t. IV, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010.
 
Michał Kaczmarczyk, Sektor public relations w Irlandii, „Problemy Komunikacji Społecznej” 2010, nr 1.
 
Michał Kaczmarczyk, Zmiany w szkolnictwie wyższym w Polsce w okresie transformacji systemowej, [w:] Edukacja narodowym priorytetem. Księga jubileuszowa z okazji 85. rocznicy urodzin Profesora Czesława Kupisiewicza, (red.) W. Kojs, E. Kraus, K. Denek, J. Kopel, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2009.
 
Michał Kaczmarczyk, Rola badań w planowaniu i realizacji działań public relations, [w:] Europejskie środki masowego przekazu: aspekty globalne i regionalne, (red.) Jurij Wiktorowicz Łuchiński, Państwowy Uniwersytet w Krasnodarze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice-Krasnodar 2009.
 
Michał Kaczmarczyk, Atrybuty tożsamości zagłębiowskiej, [w:] 25-lat Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Antologia, Wyd. STKID, Sosnowiec 2009.
 
Michał Kaczmarczyk, Przemysław Ruta, Rola tygodnika „Wiadomości Zagłębia” w kreowaniu tożsamości zagłębiowskiej, [w:] 25-lat Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Antologia, Wyd. STKID, Sosnowiec 2009.
 
Piotr Celej, Michał Kaczmarczyk, Public relations Kościoła katolickiego. Wybrane przykłady działań wizerunkowych ze szczególnym uwzględnieniem Diecezji Sosnowieckiej, „Problemy Komunikacji Społecznej” 2009, nr 1.
 
Michał Kaczmarczyk, Public relations – moda czy konieczność współczesnych uczelni, [w:] Edukacja jutra, (red.) K. Denek, T. Koszczyc, P. Oleśniewicz, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 
Michał Kaczmarczyk, System komunikacji wizualnej jako narzędzie public relations szkoły wyższej, „Rocznik Prasoznawczy” 2009, nr 3.
 
Michał Kaczmarczyk, Początki prasy, radia i telewizji w Republice Irlandii, „Zeszyty Prasoznawcze” 2009, nr 1-2.
 
Michał Kaczmarczyk, System medialny Grecji, w: Systemy medialne krajów bałkańskich, (red.) Z. Oniszczuk, M. Gierula, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2009.
 
Michał Kaczmarczyk, Dziennikarstwo obywatelskie i jego wyznaczniki, „UWAGI NAUKOWE Belgorod State University Humanistyka Filologia Dziennikarstwo Pedagogika Psychologia” 2008, nr 15.
 
Michał Kaczmarczyk, „Gontyna” jako przykład czasopisma kulturalnego międzywojennego Zagłębia, [w:] Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, (red.) Michał Kaczmarczyk, D. Rott, tom III, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008.
 
Michał Kaczmarczyk, Tożsamość Zagłębia Dąbrowskiego – czy tylko nieśląskość?, [w:] Wokół tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi, (red.) Michał Kaczmarczyk, W. Wojtasik, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008.
 
Michał Kaczmarczyk, System medialny Irlandii, w: Mało znane systemy medialne, (red.) Z. Oniszczuk, M. Gierula, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2007.
 
Michał Kaczmarczyk, Dziennikarstwo obywatelskie w systemie komunikowania społecznego, [w:] Współczesny dziennikarz i nadawca, (red.) M. Gierula, Sosnowiec 2006.
 
Michał Kaczmarczyk, Wykorzystanie narzędzi internal relations w działalności uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, „Rocznik Prasoznawczy” 2006, nr 1.
 
Michał Kaczmarczyk, A. Turska, P. Ruta, Rola wewnętrznego public relations w promocji miasta Hel. Próba diagnozy i sugestie, w: Mosty. Antropologia – Medioznawstwo, zeszyt III, (red.) A. Turska przy współpracy K. Pietrali, Uniwersytet Śląski, Katowice 2006.
 
Michał Kaczmarczyk, Szkic do portretu Konstantego Ćwierka, „Rocznik Sosnowiecki” 2006, t. XIV.
 
Michał Kaczmarczyk, W poszukiwaniu tożsamości regionu. Klub Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. Jana Przemszy-Zielińskiego, [w:] Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, red. Dariusz Rott, Michał Kaczmarczyk, Redakcja „Gazety Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu; Sosnowiec 2005
 
Michał Kaczmarczyk, Rola Internal Relations w zarządzaniu przedsiębiorstwem opartym na wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie wobec wymogów współczesnej gospodarki, red. Andrzej Chodyński, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2005
 
Michał Kaczmarczyk (współautor), Nowy leksykon szkolny, Nowy Leksykon Szkolny, Wyd. Arti, Warszawa 2005
 
Michał Kaczmarczyk, Konstanty Ćwierk - twórca zagłębiowskiego dziennikarstwa radiowego, [w:] Biografie z Zagłębia, red. Marian Kisiel, Paweł Majerski, Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu; Sosnowiec 2004
 
Michał Kaczmarczyk, Filozoficzna wędrówka ku państwu idealnemu. Wokół "Podróży do Kalopei" Wojciecha Gutkowskiego, [w:] Wokół reportażu podróżniczego, red. Dariusz Rott, Elżbieta Malinowska; Wyd. Uniwersytetu Śląskiego; Katowice 2004
 
Michał Kaczmarczyk, Prezydent w systemie politycznym Grecji, „Szkice o Państwie i Polityce” 2004, t. 6.
 
Michał Kaczmarczyk, Transformacja polskiego systemu medialnego w okresie przełomu ustrojowego, w: Mosty. Antropologia – Medioznawstwo, red. Michał Kaczmarczyk, z. II, Wyd. Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy „Mosty” przy Uniwersytecie Śląskim, Katowice 2004
 
Michał Kaczmarczyk, Problematyka społeczno-polityczna w twórczości dziennikarskiej Konstantego Ćwierka, w: Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1918 - 1939, red. Dariusz Rott, Redakcja „Gazety Uniwersyteckiej” Uniwersytetu Śląskiego; Katowice 2004
 
Michał Kaczmarczyk, Populizm jako wartość wyborcza. Rozważania wokół programu Alberta Gore'a, „Pisma Humanistyczne” 2003, nr 5
 
 
Recenzje, omówienia, sprawozdania:
 
Michał Kaczmarczyk, Kulinaria w budowaniu wizerunku regionu, „Regionalne Studia Polityczne Humanitas” 2010, nr 1.
 
Michał Kaczmarczyk, Tomasz Goban-Klas: Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 4.
 
Michał Kaczmarczyk, Szkoła pod presją współczesności, „Edukacja. Studia – Badania – Innowacje” 2009, nr 4.
 
Michał Kaczmarczyk, Edukacja narodowym priorytetem. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji jubileuszu 85-lecia Profesora Czesława Kupisiewicza, „Pedagogika Społeczna” 2009, nr 3-4.
 
Michał Kaczmarczyk, Internet jako narzędzie kreowaniu image w biznesie, „Problemy Komunikacji Społecznej” 2010, nr 2.
 
 
Ekspertyzy, raporty, opinie eksperckie:
 
Opinie sądowe przygotowywane w ramach sprawowania funkcji biegłego Sądu Okręgowego w Katowicach.
 
Michał Kaczmarczyk (współautor), Jakość życia seniorów w Sosnowcu. Raport przygotowany na zlecenie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w ramach grantu Gminy Sosnowiec, Sosnowiec 2012 (raport opublikowany).
 
Michał Kaczmarczyk (współautor), Świadomość gimnazjalistów na temat reformy nauczania w 2012 roku. Raport przygotowany na zlecenie serwisu edukacyjnego Zadane.pl, Warszawa 2012 (raport opublikowany)
 
Michał Kaczmarczyk (współautor), Jakość w zarządzaniu uczelnią. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Projekt przygotowany na zlecenie Senatu Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Sosnowiec 2012 (dokument niepublikowany)
 
Michał Kaczmarczyk (współautor),  Uczciwość w szkole. Raport przygotowany na zlecenie serwisu edukacyjnego Zadane.pl, Warszawa 2011 (raport opublikowany)
 
Michał Kaczmarczyk, Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym. Opracowanie przygotowane na zlecenie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Oddział w Katowicach, Katowice 2011 (dokument nieopublikowany).
 
Michał Kaczmarczyk, Uwarunkowania rozwoju marketingu i public relations w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Sosnowiec 2011 (dokument niepublikowany).
 
Michał Kaczmarczyk, Założenia do strategii promocji Sosnowca jako miasta akademickiego. Ekspertyza przygotowana na zlecenie redakcji serwisu internetowego „StudiujwSosnowcu.pl” i Gminy Sosnowiec, Sosnowiec 2011 (dokument niepublikowany).
 
Michał Kaczmarczyk, Opinia prawna w sprawie odmowy publikacji odpowiedzi do artykułu „Dramat na Lwowskiej”. Opinia prawna przygotowana na zlecenie redakcji tygodnika „Wiadomości Zagłębia”, Sosnowiec 2011 (dokument niepublikowany).
 
Michał Kaczmarczyk, Rynek public relations w Irlandii i perspektywy jego rozwoju. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Agencji Public Relations Przemysław Ruta Communication, Sosnowiec 2011 (dokument niepublikowany).
 
Michał Kaczmarczyk, System zapewniania jakości kształcenia w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Opracowanie przygotowane na zlecenie Senatu Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec 2010 (dokument opublikowany).
 
Michał Kaczmarczyk, Założenia do strategia public relations Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Opracowanie przygotowane na zlecenie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec 2010 (dokument niepublikowany).
 
Michał Kaczmarczyk, Opinia prawna w sprawie odmowy publikacji sprostowania do artykułu „Mrozowskiemu puszczają nerwy”. Opinia prawna przygotowana na zlecenie redakcji tygodnika „Wiadomości Zagłębia”, Sosnowiec 2010 (dokument niepublikowany).
 
Michał Kaczmarczyk, Założenia do strategii rozwoju Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Dokument przygotowany na zlecenie Senatu Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec 2008 (dokument opublikowany).
 
Michał Kaczmarczyk, Założenia do strategii marketingowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach. Dokument przygotowany na zlecenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, Katowice 2006 (dokument niepublikowany).
 
Michał Kaczmarczyk, Efektywność systemu komunikacji wewnętrznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ekspertyza przygotowana na zlecenie  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, Katowice 2006 (dokument niepublikowany).
 
 
Pozostałe publikacje:
 
Zagłębiowskie bajanie: opowiadania i legendy z historii Zagłębia Dąbrowskiego dla dzieci w wieku 8-10 lat / pod red. Michała Kaczmarczyka, przy współpr. Mileny Wrzesień i Ilony Pawłowskiej; Fundacja "Humanitas: przy współpr. z Oficyną Wydawniczą "Humanitas", Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011.
 
X Urodziny Wyższej Szkoły Humanitas. Księga Jubileuszowa / oprac. i red. Michał Kaczmarczyk. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2007
 

 

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, MBA

Akademia Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
kom: 605-301-168
e-mail: rektor@humanitas.edu.pl