Działalność naukowa

Zajmuję się problematyka zarządzania, w tym zarządzania jakością, marketingu, samorządności, prawa konstytucyjnego i ustroju wymiaru sprawiedliwości. Jestem autorem 19 monografii naukowych, podręczników i słowników, w tym pierwszej na polskim rynku wydawniczym monografii na temat postępowań dyscyplinarnych w szkolnictwie wyższym (2023). Mój dorobek obejmuje także ponad 70 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. Jestem redaktorem naukowym 18 monografii i publikacji zbiorowych. Publikuję w Polsce, Czechach, na Słowacji i w Rosji.

Moje artykuły drukowane były m.in. na łamach „Współczesnego Zarządzania”, „Studiów Medioznawczych”, „Roczników Administracji i Prawa”, „Zeszytów Prasoznawczych” i „Problemów Komunikacji Społecznej”. Jestem członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Verbum w Pradze. W latach 2004-2020 pełniłem funkcję kierownika lub wykonawcy w 15 projektach badawczych realizowanych w kraju i zagranicą, finansowanych m.in. ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gminy Sosnowiec i Komitetu Badań Naukowych.

Swoje badania prowadziłem m.in. w Stanach Zjednoczonych (badania nad strategią zarządzania polonijnego "Nowego Dzinnika"), Irlandii (badania nad rynkiem medialnym oraz rynkiem public relations), Francji (badana nad public relations), Wielkiej Brytanii (badania nad systemem medialnym Ulsteru) i Słowacji (gdzie wydałem pierwszy na międzynarodowym rynku wydawniczym podręcznik poświęcony polskiemu systemowi medialnemu, napisany w całości w języku angielskim). Uczestniczyłem w międzynarodowych naukowych wizytach studyjnych poświęconych problematyce nowych mediów i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja), Uniwersytecie we Florencji (Włochy), Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Pradze (Czechy) oraz Bibliotece Narodowej w Paryżu (Francja).

Moje wybrane projekty badawcze:
  • Jakość produktów i usług - perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej - projekt badawczy (PB/WZ/01/2017) realizowany na Wydziale Zarządzania Akademii Humanitas, finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016) - kierownik projektu
  • Strategia komunikacyjne współczesnych organizacji - projekt badawczy (PB/WZ/01/2016) realizowany na Wydziale Zarządzania Akademii Humanitas, finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016) - kierownik projektu
  • Jakość życia seniorów w Sosnowcu – projekt badawczy (PB/IPed/01/2011) realizowany w Instytucie Pedagogiki oraz Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Akademii Humanitas w Sosnowcu (2011-2012) – zastępca kierownika projektu (projekt dofinansowany z budżetu gminy Sosnowiec)  
  • Media relations urzędów administracji samorządowej w Zagłębiu Dąbrowskim – projekt badawczy (PB/IDz/01/2011) realizowany w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Akademii Humanitas w Sosnowcu (2011) – kierownik projektu.
  • Public relations polskich uczelni – projekt badawczy (PB/IDz/02/2006) realizowany w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Instytucie Dziennikarstwa Akademii Humanitas w Sosnowcu (2006-2010) – kierownik projektu.
  • System medialny Irlandii – projekt badawczy (PB/IDz/01/2007) realizowany w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Akademii Humanitas w Sosnowcu (2007-2008) – kierownik projektu.
  • Partie w środowisku miejskim – projekt badawczy (2H02E 024 25) finansowany ze środków Ministerswa Edukacji Narodowej, realizowany w Zakładzie Polityki Lokalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2003) – uczestnik projektu.

Pełnię funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Międzynarodowego Programu "Partnership in Science", rozwijającego współpracę naukowców z ośrodków akademickich w Czechach, Rosji, Ukrainie, Słowacji i Polsce w zakresie umiędzynarodowienia czasopism naukowych. Jestem członkiem Rady Naukowej czasopisma "Manažment podnikania a vecí verejných" i redaktorem naukowym serii "Media and Public Relations" w Oficynie Wydawniczej Verbum w Pradze.

W 2012 roku uczestniczyłem w międzynarodowym projekcie naukowo-dydaktycznym „Raising motivation to eco-friendly behavior among European citizens”, realizowanym w ramach partnerstwa miast Abegondo (Hiszpania), Hasselt (Belgia), Lublin (Polska), Molndal (Szwecja) i Travestetolo (Włochy). Celem projektu było upowszechnienie wśród mieszkańców europejskich miast dobrych praktyk w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz podnoszenie świadomości związanej z zachowaniami proekologicznymi.

W 2015 roku uzyskałem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. Wcześniej otrzymywałem m.in. Stypendia Naukowe Ministra Edukacji Narodowej, Stypendium Zarządu Województwa Śląskiego, Stypendium Ruchu Ordynacka i Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W okresie studiów zająłem I miejsce na Uniwersytecie Śląskim i II miejsce w województwie śląskim w Konkursie na Najlepszego Studenta Rzeczypospolitej Polskiej "Primus inter Pares" (za działalność naukową).

Wziąłem udział w kilkudziesięciu konferencjach i sympozjach naukowych, krajowych i międzynarodowych, w tym między innymi w tak prestiżowych konferencjach jak Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Nurty Badawcze w Naukach o Zarządzaniu” Instytutu Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (z referatem: „Motywy, cele i funkcje akademickiego public relations w świetle badań empirycznych”) czy Międzynarodowa Konferencja "Media – Biznes – Kultura. Pomorze 2010” Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego (udział z referatem: „Krytyczne spojrzenie na dziennikarstwo obywatelskie”). Byłem pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Problemy Konwergencji Mediów" w Krakowie. Od 2014 roku przewodniczę Komitetowi Naukowemu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym", w której corocznie bierze udział ponad 100 rektorów, dziekanów i pełnomocników ds. jakości kształcenia z kilkudziesięciu uczelni z całej Polski, a także członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacynej oraz Rady Głównej Nauki i Szkonictwa Wyższego.  

WYKAZ PUBLIKACJI - KLIKNIJ!
 
 
 

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, MBA

Akademia Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
kom: 605-301-168
e-mail: rektor@humanitas.edu.pl