Studenci

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (obowiązują od dnia 2 X 2023 r.)

Czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości
 1. Sądy ludowe w starożytności
 2. Udział czynnika społecznego w sądownictwie europejskim od czasów średniowiecznych po współczesność
 3. Polskie tradycje sądownictwa z udziałem ludu
 4. Filozoficzne i doktrynalne podstawy rozwoju instytucji udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
 5. Istota i komponenty prawa do sądu
 6. Modele udziału czynnika społecznego w orzekaniu
 7. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle konstytucyjnych zasad naczelnych
 8. Współczesne formy udziału obywateli w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej
 9. System wyboru ławników
 10. Przesłanki i procedura odwołania ławnika
 11. Samorząd ławniczy i organizacje zrzeszające ławników
 12. Pozycja ustrojowa ławnika i jej gwarancje
 13. Rola i zadania ławnika w postępowaniu sądowym
 14. Funkcje ławnika
 15. Orzecznictwo dotyczące czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości
 16. Instytucja sędziów pokoju w systemach prawnych państw europejskich
 

Marketing komunalny
 
 1. Pojęcie marketingu.
 2. Marketing transakcyjny i relacyjny.
 3. Ewolucja marketingu.
 4. Marketing komunalny – pojęcie, istota, specyfika
 5. Funkcje i cele marketingu komunalnego
 6. Strategia marketingowa jednostki terytorialnej – cele, zasady budowania, elementy składowe.
 7. Cechy nowoczesnego marketingu komunalnego
 8. Koncepcje marketingu – od 4 P do 10 P.
 9. Public relations w różnych ujęciach definicyjnych.
 10. Rola PR w budowaniu marki miasta / regionu
 11. PR a marketing.
 12. Instrumenty PR i marketingu komunalnego
 13. Produkt terytorialny i jego specyfika
 14. Błędy i bariery w marketingu komunalnym
 15. Cechy nowoczesnego menedżera odpowiedzialnego za marketing komunalny
 16. Rola badań w planowaniu oraz mierzeniu skuteczności i efektywności marketingu komunalnego
 

Antropologia kultury
 
 1. Pojęcie kultury. Kultura w ujęciu wartościującym i opisowym
 2. Kultura w różnych ujęciach definicyjnych
 3. Cechy kultury
 4. Podobieństwa kulturowe i ich źródła
 5. Kultura symboliczna, normatywna i materialna
 6. Rys, kompleks, konfiguracja kulturowa
 7. Tożsamość kulturowa
 8. Wymiary tożsamości kulturowej
 9. Polityka kulturalna – pojęcie, modele, instrumenty
 10. Zasady polityki kulturalnej
 11. Podmioty polityki kulturalnej
 12. Polityka kulturalna a kultura polityczna
 13. Kultura masowa – pojęcie, cechy
 14. Kultura popularna a kultura masowa
 15. Krytyka i obrona kultury masowej
 16. Kultura elitarna i kultura ludowa – pojęcia, cechy, specyfika
 17. Zmiany w polskiej kulturze i polityce kulturalnej po 1989 roku. Transformacja systemowa a kultura

Prawo własności intelektualnej / Ochrona własności intelektualnej
 
 1. Pojęcie własności intelektualnej
 2. Cechy własności intelektualnej
 3. Źródła prawa własności intelektualnej
 4. Funkcje prawa własności intelektualnej
 5. Prawo autorskie i jego przedmiot
 6. Prawa pokrewne
 7. Prawo własności przemysłowej i jego przedmiot
 8. Klasyfikacja nicejska
 9. Pojęcie i cechy utworu w świetle przepisów prawa autorskiego
 10. Osobiste i majątkowe prawa autorskie
 11. Plagiat i jego konsekwencje prawne
 12. Autoplagiat – pojęcie, cechy, konsekwencje dyscyplinarne
 13. Wynalazek jako przedmiot patentu - przesłanki patentowalności wynalazków
 14. Komercjalizacja praw własności intelektualnej
 15. Dozwolony użytek osobisty – pojęcie i zakres
 16. Dozwolony użytek publiczny pojęcie i zakres
 17. Wzór użytkowy i jego ochrona
 18. Znak towarowy i jego ochrona
 19. Ochrona wizerunku na podstawie przepisów prawa autorskiego

LITERATURA:

Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2021
G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2022
Prawo autorskie w praktyce. O prawach twórców i odbiorców utworów, red. E. Szatkowska, Warszawa 2023System polityczny
 
 1. Politologia jako nauka o systemach politycznych.
 2. Pola badawcze politologii.
 3. Metody badania systemów politycznych.
 4. Głównej paradygmaty w badaniach systemów politycznych.
 5. Polityka jako „centralna” kategoria systemów politycznych.
 6. Instytucje systemów politycznych: konstytucja, organy państwa, samorząd terytorialny, partie polityczne, instytucje demokracji bezpośredniej.
 7. Ustrój państwowy i forma państwa. Typologia, cechy.
 8. Pojęcie systemu politycznego.
 9. Transformacja ustrojowo-polityczna. Ewolucja systemu politycznego w Polsce po 1989 r.
 10. Źródła prawa według konstytucji z 1997 r.
 11. Pozycja ustrojowa oraz kompetencje i funkcje: sejmu, senatu, prezydenta, Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego.
 

Nauka o polityce
 
 1. Politologia jako nauka. Tradycje politologii w Polsce i na świecie.
 2. Funkcje politologii.
 3. Przedmiot (pola badawcze) politologii. 
 4. Metody badań politologicznych. Paradygmat tradycjonalistyczny i behawioralny.  
 5. Polityka jako rudymentarna kategoria politologiczna – różne ujęcia definicyjne (historyczne i współczesne). 
 6. Determinanty polityki.
 7. Funkcje polityki.
 8. Konstytucja – pojęcie, cechy, funkcje, modele zmiany.
 9. Konstytucja w ujęciu formalnym i materialnym. 
 10. System polityczny i jego elementy. Typologia systemów politycznych.
 11. Forma państwa i ustrój państwa. Typologia, cechy poszczególnych modeli.
 12. Zasady ustrojowe RP: zasada suwerenności, republikańskiej formy państwa, trójpodziału władzy, demokratycznego państwa prawnego, wzajemnej autonomii między państwem i kościołem, pluralizmu politycznego i inne.
 13. Pojęcie władzy. Typy władzy. Metody sprawowania władzy. 
 14. Ideologia i doktryna polityczna – pojęcia, przykładowe ideologie i doktryny i ich składowe. 
 15. Komunikowanie polityczne. Marketing polityczny i marketing wyborczy – strategie, narzędzia, zasady 


Public relations w ochronie zdrowia
 1. Pojęcie marketingu
 2. Marketing transakcyjny i relacyjny
 3. Ewolucja marketingu
 4. Marketing – moda czy konieczność?
 5. Funkcje i cele marketingu
 6. Strategia marketingowa – cele, zasady budowania, elementy składowe
 7. Cechy nowoczesnego marketingu
 8. Koncepcje marketingu – od 4 P do 10 P
 9. Public relations w różnych ujęciach definicyjnych
 10. Rola PR
 11. PR a marketing
 12. Specyfika medycznego PR
 13. Certyfikacje i akredytacje w ochronie zdrowia a wizerunek organizacji medycznej
 14. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce ochrony zdrowia
 15.     Instrumenty PR i marketingu w ochronie zdrowia
 16.     Marka, wizerunek, tożsamość, reputacja
 17.     Rynek ochrony zdrowia – pojęcie, typologia

Komunikowanie/marketing wewnętrzny w firmie i wewnętrzny PR
 
 1. Pojęcie marketingu.
 2. Marketing transakcyjny i relacyjny.
 3. Ewolucja marketingu.
 4. Marketing wewnętrzny– moda czy konieczność?
 5. Funkcje i cele marketingu.
 6. Strategia marketingowa – cele, zasady budowania, elementy składowe.
 7. Cechy nowoczesnego marketingu.
 8. Koncepcje marketingu – od 4 P do 10 P.
 9. Public relations w różnych ujęciach definicyjnych.
 10. Rola PR w przedsiębiorstwie.
 11. PR a marketing.
 12. Pojęcie komunikowania. Typy, formy, sposoby i poziomy komunikowania.
 13. Cele i rola komunikowania wewnętrznego w organizacji.
 14. Komunikowanie wewnętrzne - horyzontalne i wertykalne.
 15. Otoczenie organizacji, w tym otoczenie wewnętrzne
 16. Czy w organizacji istnieje rynek wewnętrzny?
 17. Strategia komunikacji wewnętrznej.
 18. Instrumenty PR i marketingu wewnętrznego.
 19. Modele organizacyjne – miejsce komórki odpowiedzialnej za komunikację wewnętrzną w strukturze firmy.
 20. Błędy i bariery w komunikowaniu wewnętrznym.
 21. Cechy nowoczesnego menedżera odpowiedzialnego za komunikowanie wewnętrzne.
 22. Rola badań w planowaniu oraz badaniu skuteczności i efektywności komunikowania wewnętrznego.
 
Marketing i PR na rynku usług prawnych w świetle norm deontologii zawodów prawniczych
 
 1. Pojęcie i istota marketingu
 2. Marketing transakcyjny i relacyjny
 3. Ewolucja marketingu
 4. Marketing – moda czy konieczność na rynku usług prawnych?
 5. Konkurencja na rynku usług prawnych
 6. Funkcje i cele marketingu
 7. Strategia marketingowa – cele, zasady budowania, elementy składowe
 8. Cechy nowoczesnego marketingu
 9. Koncepcje marketingu – od 4 P do 10 P
 10. Public relations w różnych ujęciach definicyjnych
 11. Rola PR
 12. PR a marketing
 13. Media relations i rzecznictwo prasowe
 14. Rynek usług prawnych. Usługi komercyjne i publiczne.
 15. Specyfika marketingu na rynku usług prawnych
 16. Pojęcie odpowiedzialności dyscyplinarnej
 17. Odpowiedzialność dyscyplinarna a odpowiedzialność karna
 18. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów i radców prawnych.
 19. Regulacje dot. promocji, marketingu i PR w kodeksach etycznych adwokatów i radców prawnych.
 20. Zakaz reklamy – argumenty zwolenników i przeciwników
 21. Narzędzia marketingu i PR na rynku usług prawnych – tradycyjne i internetowe
 22. Akredytacja i certyfikacja na rynku usług prawnych.
   

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, MBA

Akademia Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
kom: 605-301-168
e-mail: rektor@humanitas.edu.pl